Biosafety Clearing-House Slovak Republic

Protokol o biologickej bezpečnosti

 

Cartagenský protokol o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite

(dosputný na stiahnutie)

 

 

 

 

Zmluvné strany tohto Protokolu,

 

Súc zmluvnými stranami Dohovoru o biologickej diverzite, ďalej len "Dohovor",

 

Majúc na pamäti článok 19, odstavce 3 a 4 a články 8 (g) a 17 Dohovoru,

 

Majúc na pamäti aj rozhodnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru II/5 zo 17. novembra 1995 vypracovať Protokol o biologickej bezpečnosti s osobitným zameraním na prepravu všetkých živých modifikovaných organizmov, ktoré sú výsledkom modernej biotechnológie, a ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, cez hranice štátov, ktorý ustanoví najmä vhodné postupy na vydávanie súhlasu na základe predbežnej informácie,

 

Opätovne potvrdzujúc princíp preventívnych opatrení, obsiahnutý v Zásade č. 15 Deklarácie z Rio de Janeira o životnom prostredí a rozvoji,

 

Uvedomujúc si rýchlu expanziu modernej biotechnológie a rastúce znepokojenie verejnosti z jej potenciálnych nepriaznivých vplyvov na biologickú diverzitu, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí,

 

Uznávajúc, že moderná biotechnológia má veľký potenciál prispievať k blahu ľudstva, ak jej rozvoj a využívanie sa riadi primeranými bezpečnostnými opatreniami na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí,

 

Uznávajúc tiež, kľúčový význam centier pôvodu a centier genetickej diverzity pre človeka,

 

Berúc do úvahy obmedzené možnosti mnohých krajín, najmä rozvojových, vysporiadať sa s podstatou a rozsahom známych a potenciálnych rizík spojených so živými modifikovanými organizmami,

 

Uznávajúc, že dohody týkajúce sa obchodu a životného prostredia by sa mali vzájomne podporovať s cieľom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja,

 

Zdôrazňujúc, že tento Protokol sa nebude vysvetľovať tak, že naznačuje zmeny v právach a povinnostiach, ktoré má zmluvná strana na základe akýchkoľvek existujúcich medzinárodných dohôd,

 

Rozumejúc, že hore uvedené, nemá v úmysle podriadiť tento Protokol iným medzinárodným dohodám,

 

sa dohodli na nasledovnom:

 

 

ČLÁNOK 1

CIEĽ

 

V súlade s princípom predbežnej opatrnosti, uvedenom v Zásade č. 15 Deklarácie z Rio de Janeira o životnom prostredí a rozvoji, je cieľom tohto Protokolu prispievať k zabezpečovaniu primeranej úrovni ochrany v oblasti bezpečnej prepravy, narábania a využívania živých modifikovaných organizmov, ktoré sú výsledkom modernej biotechnológie, a ktoré môžu mať nepriaznivé vplyvy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí a s osobitným zreteľom na prepravy cez hranice štátov.

 

 

ČLÁNOK 2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Každá zmluvná strana prijme nevyhnutné a primerané právne, administratívne a iné opatrenia s cieľom vykonávať svoje záväzky v rámci tohto Protokolu.

 

2. Zmluvné strany, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí zabezpečia, že vývoj, narábanie, preprava, využívanie, preprava a uvoľňovanie všetkých živých modifikovaných organizmov sa budú uskutočňovať spôsobom, ktorý zabráni rizikám pre biologickú diverzitu alebo ich zníži.

 

3. Žiadne ustanovenie tohto Protokolu sa žiadnym spôsobom nedotkne zvrchovaných práv štátov nad ich teritoriálnymi vodami ustanovenými v súlade s medzinárodným právom, zvrchovaných práv a jurisdikcie, ktoré štáty majú vo svojich výlučných ekonomických zónach a kontinentálnych šelfoch v súlade s medzinárodným právom, a uplatňovania navigačných práv a slobôd loďami a lietadlami, ktoré im poskytuje medzinárodné právo a to tak ako sú odrazené v príslušných medzinárodných dokumentoch.

 

4. Žiadne ustanovenie tohto Protokolu sa nebude vykladať ako obmedzujúce zmluvnú stranu uskutočniť činnosť s cieľom lepšej ochrany a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity, než ako sa vyžaduje podľa tohto Protokolu, ak je taká činnosť v súlade s cieľmi a ustanoveniami tohto Protokolu a v súlade s inými záväzkami, ktoré má táto zmluvná strana podľa medzinárodného práva.

 

5. Zmluvné strany sú nabádané zohľadniť podľa vhodnosti dostupné skúsenosti, nástroje a prácu vykonanú na medzinárodných fórach, ktoré majú vo svojej kompetencii oblasť rizík pre zdravie ľudí.

 

 

ČLÁNOK 3

POUŽÍVANIE POJMOV

 

Pre účely tohoto Protokolu

 

(a) "Konferencia zmluvných strán" znamená Konferenciu zmluvných strán Dohovoru ;

 

(b) "Narábanie v uzavretých systémoch" znamená každú činnosť, vykonanú v priestoroch, zariadeniach alebo iných objektoch ohraničených fyzickými zábranami, pri ktorej sa narába s geneticky modifikovanými organizmami a ktorá je riadená špecifickými opatreniami účinne obmedzujúcimi ich kontakt s vonkajším prostredím alebo ich vplyv na toto prostredie;

 

(c) "Vývoz" znamená zámernú prepravu cez hranice štátov z jednej zmluvnej strany do druhej;

 

(d) "Vývozca" znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, podliehajúcu jurisdikcii zmluvnej strany vývozu, ktorá zabezpečuje vývoz geneticky modifikovaného organizmu ;

 

(e) "Dovoz" znamená zámernú prepravu cez hranice štátov z jednej zmluvnej strany do druhej;

 

(f) "Dovozca" znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, podliehajúcu jurisdikcii

zmluvnej strany dovozu, ktorá zabezpečuje dovoz geneticky modifikovaného organizmu ;

 

(g) "Živý modifikovaný organizmus" znamená akýkoľvek živý organizmus, ktorý má nezvyklú kombináciu genetického materiálu získanú pri použití modernej biotechnológie;.

 

(h) "Živý organizmus" znamená akéhokoľvek biologického jedinca schopného prenosu alebo replikácie svojho genetického materiálu, vrátane sterilných organizmov, vírusov a viroidov;

 

(i) "Moderná biotechnológia" znamená aplikáciu

 

a. in-vitro techník pre nukleové kyseliny, vrátane rekombinovanej dezoxyribonukleovej kyseliny a priameho injektovania nukleovej kyseliny do buniek alebo organel, aleb

 

b. fúzie buniek taxonomicky pochádzajúcich z rôznych čeľadí,

 

ktoré prekračujú prirodzené fyziologické bariéry reprodukcie alebo rekombinácie a ktoré nie sú technikami využívanými v tradičnom šľachtiteľstve alebo výbere;

 

(j) "Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie" znamená organizáciu konštituovanú zvrchovanými štátmi príslušnej oblasti, na ktorú členské štáty previedli kompetencie týkajúce sa záležitostí riadených týmto Protokolom a ktorá bola riadne splnomocnená v súlade s jej vnútornými postupmi na podpis, ratifikáciu, prijatie a schválenie Protokolu alebo pristúpenie k nemu;

 

(k) "Preprava cez hranice štátov" znamená transport živých modifikovaných organizmov z jednej zmluvnej strany do druhej zmluvnej strany, okrem prípadov keď sa pre účely článkov 17 a 24 preprava cez hranice štátov rozširuje na prepravu medzi zmluvnými stranami a štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami.

 

 

ČLÁNOK 4

ROZSAH PROTOKOLU

 

Tento Protokol sa bude vzťahovať na prepravu cez hranice štátov, prepravu, narábanie s nimi a využívanie živých modifikovaných organizmov, ktoré môžu mať nepriaznivé vplyvy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí.

 

 

ČLÁNOK 5

FARMACEUTIKÁ

 

Nehľadiac na článok 4 a bez ujmy na akomkoľvek práve zmluvnej strany podriadiť všetky živé modifikované organizmy hodnoteniu rizika predtým ako rozhodne o importe, tento Protokol sa nebude vzťahovať na prepravu cez hranice štátov tých živých modifikovaných organizmov, ktoré sú farmaceutiká pre ľudí, a ktoré sú predmetom iných príslušných medzinárodných dohôd alebo organizácií.

 

 

ČLÁNOK 6

TRANZIT A NARÁBANIE V UZAVRETÝCH SYSTÉMOCH

 

1. Nehľadiac na článok 4 a bez ujmy na akomkoľvek práve zmluvnej strany tranzitu usmerniť prepravu živých modifikovaných organizmov cez svoje územie a poskytnúť do Clearing-house biologickej bezpečnosti každé rozhodnutie tejto zmluvnej strany podliehajúce článku 2, odstavec 3, týkajúce sa prepravy konkrétneho živého modifikovaného organizmu cez svoje územie, ustanovenia tohto Protokolu týkajúce sa postupu vydávania súhlasu na základe predbežnej informácie sa nebudú vzťahovať na živé modifikované organizmy v tranzite.

 

2. Nehľadiac na článok 4 a bez ujmy na akomkoľvek práve zmluvnej strany podriadiť všetky živé modifikované organizmy hodnoteniu rizika predtým ako rozhodne o importe a stanoviť normy týkajúce sa narábania v uzavretých systémoch v rámci svojej jurisdikcie, ustanovenia tohto Protokolu týkajúce sa postupu vydávania súhlasu na základe predbežnej informácie sa nebudú vzťahovať na prepravu cez hranice štátov tých živých modifikovaných organizmov, ktoré sú určené na narábanie v uzavretých systémoch dohodnutého podľa noriem zmluvnej strany importu.

 

 

ČLÁNOK 7

UPLATŇOVANIE POSTUPU NA VYDÁVANIE SÚHLASU

NA ZÁKLADE PREDBEŽNEJ INFORMÁCIE

 

1. Podliehajúc článkom 5 a 6, postupy na vydávanie súhlasu na základe predbežnej informácie v článkoch 8 a 10 sa budú uplatňovať pred prvou zámernou prepravou cez hranice štátov tých živých modifikovaných organizmov, ktoré sa majú zámerne zaviesť do životného prostredia zmluvnej strany importu.

 

2. "Zámerné zavedenie do životného prostredia" vo vyššie uvedenom odstavci 1 sa nevzťahuje na živé modifikované organizmy, ktoré sú určené na priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo sú určené na spracovanie.

 

3. Článok 11 sa bude uplatňovať pred prvou prepravou tých živých modifikovaných organizmov cez hranice štátov, ktoré sa majú priamo využívať ako potraviny alebo krmivo alebo sú určené na spracovanie.

 

4. Postupy na vydávanie súhlasu na základe predbežnej informácie sa nebudú uplatňovať na zámernú prepravu tých živých modifikovaných organizmov cez hranice štátov, ktoré budú v rozhodnutí Konferencie zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu identifikované ako organizmy, u ktorých sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre ľudské zdravie.ČLÁNOK 8

OZNÁMENIE

1. Zmluvná strana vývozu písomne oznámi, alebo bude vyžadovať aby vývozca písomne oznámil kompetentnému národného úradu zmluvnej strany dovozu zamýšľaná zámerná preprava tých živých modifikovaných organizmov cez hranice štátov, ktoré spadajú pod rozsah článku 7, odstavec 1. Písomné oznámenie bude obsahovať minimálne informáciu špecifikovanú v prílohe č. I.

 

2. Zmluvná strana vývozu zabezpečí, aby správnosť informácií poskytovaných vývozcom bola jeho zákonnou povinnosťou.

 

 

ČLÁNOK 9

POTVRDENIE PRIJATIA OZNÁMENIA

1. Zmluvná strana dovozu písomne potvrdí prijatie oznámenia predkladateľovi do 90 dní od prijatia oznámenia.

 

2. V potvrdení sa uvedie :

 

(a) dátum prijatia písomného oznámenia;

 

(b) či vyrozumenie, prima facie, obsahuje informácie spomínané v článku 8;

 

(c) či sa bude postupovať podľa domácich predpisov zmluvnej strany dovozu alebo podľa postupu špecifikovaného v článku 10.


3. Domáce predpisy zmluvnej strany dovozu spomínané vo vyššie uvedenom odstavci 2 (c) budú v súlade s týmto Protokolom.

 

4. Ak zmluvná strana dovozu nepredloží potvrdenie o prijatí oznámenia, nebude to znamenať súhlas so zámernou prepravou cez hranice štátov.

 

 

ČLÁNOK 10

ROZHODOVACÍ POSTUP

 

1. Rozhodnutia prijaté zmluvnou stranou dovozu budú v súlade s článkom 15.

 

2. Zmluvná strana dovozu bude v časovej lehote podľa článku 9 písomne informovať predkladateľa oznámenia, či sa zámerná preprava cez hranice štátov môže uskutočniť:

 

(a) len po písomnom súhlase zmluvnej strany dovozu; alebo

 

(b) po uplynutí deväťdesiatich dní bez nasledujúceho písomného súhlasu.

 

3. Zmluvná strana dovozu v časovej lehote dvesto sedemdesiat dní od prijatia oznámenia písomne oznámi predkladateľovi a do Clearing-house biologickej bezpečnosti svoje rozhodnutie spomínané vo vyššie uvedenom odstavci 2 (a), ktorým :

 

(a) povolí dovoz stanoviac alebo nestanoviac jeho podmienky a určí ako sa rozhodnutie vzťahuje na následné dovozy toho istého živého modifikovaného organizmu;

 

(b) zakáže dovoz;

 

(c) bude požadovať dodatočné informácie v súlade s domácimi predpismi alebo prílohou I; pri vypočítavaní časovej lehoty, počas ktorej má zmluvná strana dovozu odpovedať sa nebude brať do úvahy počet dní, počas ktorých zmluvná strana dovozu čaká na ďalšie relevantné informácie; alebo

 

(d) bude informovať predkladateľa oznámenia, že časová lehota špecifikovaná v tomto odstavci sa rozširuje o stanovenú lehotu

 

4. S výnimkou prípadu nepodmieneného súhlasu, budú v rozhodnutí podľa hore uvedeného odstavca 3 uvedené dôvody, na ktorých je rozhodnutie založené.

 

5. Ak zmluvná strana dovozu neoznámi v časovej lehote dvesto sedemdesiat dní od prijatia oznámenia svoje rozhodnutie, nebude to znamenať súhlas so zámernou prepravou cez hranice štátov.

 

6. Nedostatok úplnej vedeckej istoty pre nedostatok vedeckých informácií a poznatkov o rozsahu potenciálnych negatívnych vplyvov, ktoré môže mať živý modifikovaný organizmus na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity na území zmluvnej strany dovozu, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí, nezabráni tomu, aby táto zmluvná strana, ak je to vhodné, prijala rozhodnutie ohľadom dovozu predmetného živého modifikovaného organizmu tak, ako je spomínané vo vyššie uvedenom odstavci 3, s cieľom predísť alebo minimalizovať také potenciálne negatívne vplyvy.

 

7. Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu na svojom prvom zasadnutí rozhodne o vhodných postupoch a mechanizmoch na uľahčenie rozhodovania zmluvnými stranami dovozu.

 

 

ČLÁNOK 11

KONANIE O ŽIVÝCH MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOCH,

URČENÝCH PRE PRIAME VYUŽITIE AKO POTRAVINY

ALEBO KRMIVO, ALEBO NA SPRACOVANIE

 

1. Zmluvná strana, ktorá prijme konečné rozhodnutie ohľadom domáceho využívania, vrátane umiestnenia na trhu, takého živého modifikovaného organizmu, ktorý môže byť predmetom prepravy cez hranice štátov za účelom priameho využitia ako potravina alebo krmivo, alebo na spracovanie, bude v lehote 15 dní od prijatia takého rozhodnutia, informovať zmluvné strany prostredníctvom Clearing-house biologickej bezpečnosti. Táto informácia bude obsahovať minimálne fakty špecifikované v prílohe 2. Zmluvná strana poskytne písomnú kópiu informácie národným kontaktným strediskám v každej zmluvnej strane, ktorá bude vopred informovať Sekretariát, že nemá prístup do Clearing-house biologickej bezpečnosti. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na rozhodnutia ktoré sa týkajú poľných pokusov.

 

2. Zmluvná strana, ktorá prijala rozhodnutie podľa hore uvedeného odstavca 1, zabezpečí, aby správnosť informácií poskytovaných žiadateľom bola jeho zákonnou povinnosťou.

 

3. Každá zmluvná strana môže požadovať dodatočné informácie od úradu identifikovaného v odstavci (b) prílohy II.

 

4. Zmluvná strana môže v rámci svojich domácich predpisov prijať rozhodnutie o dovoze živých modifikovaných organizmov určených pre priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo na spracovanie, ktoré je v súlade s predmetom tohto Protokolu.

 

5. Každá zmluvná strana poskytne do Clearing-house biologickej bezpečnosti kópiu akýchkoľvek národných zákonov, nariadení a smerníc, ktoré sa vzťahujú na dovoz živých modifikovaných organizmov určených pre priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo na spracovanie.

 

6. Zmluvná strana, ktorá je rozvojovou krajinou alebo zmluvná strana, ktorá je krajinou v procese prechodu na trhovú ekonomiku, za predpokladu absencie domácich predpisov spomínaných vo vyššie uvedenom odstavci 4 a pri vykonávaní svojho domáceho práva, môže prehlásiť prostredníctvom Clearing-house biologickej bezpečnosti, že jej rozhodnutie pred prvým dovozom takého živého modifikovaného organizmu určeného pre priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo na spracovanie, o ktorom bola poskytnutá informácia podľa vyššie uvedeného odstavca 1 bude prijaté v súlade s nasledujúcim:

 

(a) hodnotenie rizika vykonané súlade s Prílohou III; a

 

(b) rozhodnutie prijaté v rámci predvídateľného časového rámca nepresahujúceho dvesto sedemdesiat dní

 

7. Ak zmluvná strana neoznámi svoje rozhodnutie podľa vyššie uvedeného odstavca 6, nebude to znamenať súhlas s dovozom živého modifikovaného organizmu určeného pre priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo na spracovanie, ani jeho zamietnutie, pokiaľ zmluvná strana neuvedie inak.

 

8. Nedostatok úplnej vedeckej istoty kvôli nedostatočným vedeckým informáciám a poznatkom o rozsahu potenciálnych negatívnych vplyvov, ktoré môže mať živý modifikovaný organizmus na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity na území zmluvnej strany dovozu, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí, nezabráni tomu, aby táto zmluvná strana prijala rozhodnutie, podľa vhodnosti, ohľadom dovozu živého modifikovaného organizmu určeného pre priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo na spracovanie, s cieľom predísť alebo minimalizovať také potenciálne negatívne vplyvy.

 

9. Zmluvná strana môže naznačiť svoje potreby ohľadom finančnej pomoci a budovania kapacít vo vzťahu k živým modifikovaným organizmom určeným na priame využitie ako potraviny alebo krmivo alebo na spracovanie. Zmluvné strany budú spolupracovať pri uspokojovaní týchto potrieb v súlade s článkami 22 a 28.

 

 

ČLÁNOK 12

REVÍZIA ROZHODNUTÍ

 

1. Zmluvná strana dovozu, prihliadajúc na nové vedecké informácie o potenciálnych nepriaznivých vplyvoch na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí, môže kedykoľvek revidovať a zmeniť rozhodnutie ohľadom zámernej prepravy cez hranice štátov. V takom prípade zmluvná strana bude v lehote tridsať dní informovať všetkých predkladateľov písomného oznámenia, ktorí predtým oznámili prepravy živých modifikovaných organizmov spomínaných v takomto rozhodnutí, ako aj Clearing-house biologickej bezpečnosti, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

 

2. Zmluvná strana vývozu alebo predkladateľ môže požiadať zmluvnú stranu dovozu aby revidovala rozhodnutie, ktoré prijala vo vzťahu k článku 10 alebo podľa neho, ak sa zmluvná strana vývozu alebo predkladateľ domnieva, že :

 

(a) došlo k zmene okolností, ktoré môžu ovplyvniť výsledok hodnotenia rizika, na ktorom bolo založené rozhodnutie; alebo

 

(b) boli sprístupnené ďalšie relevantné vedecké alebo technické informácie;

 

3. Zmluvná strana dovozu odpovie na takúto požiadavku v lehote deväťdesiat dní písomne a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

 

4. Zmluvná strana dovozu môže, podľa vlastného uváženia, požadovať aby sa pre následné dovozy vykonalo hodnotenie rizika.

 

 

ČLÁNOK 13

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP

 

1. Zmluvná strana dovozu za predpokladu, že sú aplikované primerané opatrenia na to, aby bola zabezpečená bezpečná preprava živých modifikovaných organizmov cez hranice štátov v súlade s cieľom tohto Protokolu, môže vopred špecifikovať do Clearing-house biologickej bezpečnosti:

 

(a) prípady, v ktorých sa môže uskutočniť zámerná preprava cez hranice štátov do tejto zmluvnej strany v rovnakom čase, ako je o preprave vyrozumená zmluvná strana dovozu; a

 

(b) živé modifikované organizmy, dovoz ktorých do tejto zmluvnej strany je vyňatý s postupov vydávania súhlasu na základe predbežnej informácie.

 

Písomné oznámenia podľa hore uvedeného písmena (a), sa môžu vzťahovať na následné podobné prepravy do tej istej zmluvnej strany.

 

 

ČLÁNOK 14

DVOJSTRANNÉ, REGIONÁLNE A MNOHOSTRANNÉ ZMLUVY

A DOHODY

 

1. Zmluvné strany môžu uzatvoriť dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy alebo dohody týkajúce sa zámernej prepravy živých modifikovaných organizmov cez hranice štátov, ktoré sú v súlade s cieľom tohto Protokolu a za predpokladu, že tieto zmluvy a dohody nebudú mať za následok nižšiu úroveň ochrany, ako poskytuje tento Protokol.

 

2. Zmluvné strany sa budú prostredníctvom Clearing-house biologickej bezpečnosti navzájom informovať o všetkých takých dvojstranných, regionálnych a mnohostranných zmluvách a dohodách, ktoré uzavreli buď pred alebo po nadobudnutí účinnosti tohto Protokolu.

 

3. Ustanovenia tohto Protokolu nebudú ovplyvňovať zámerné prepravy cez hranice štátov, ktoré sa uskutočnia podľa takých zmlúv a dohôd ako medzi zmluvnými stranami takýchto zmlúv a dohôd.

 

4. Každá zmluvná strana môže určiť že jej domáce predpisy sa budú vzťahovať na konkrétne dovozy do tejto zmluvnej strany a svoje rozhodnutie písomne oznámi do Clearing-house biologickej bezpečnosti.

 

 

ČLÁNOK 15

HODNOTENIE RIZIKA

 

1. Hodnotenia rizík dohodnuté podľa tohto Protokolu sa budú vykonávať vedecky primeraným spôsobom, v súlade s prílohou III a berúc do úvahy aj uznané techniky pre hodnotenie rizika. Také hodnotenia rizík budú založené minimálne na informáciách, ktoré sú poskytované v súlade s článkom 8 a na iných dostupných vedeckých základoch s cieľom indentifikovať a zhodnotiť možné nepriaznivé vplyvy živých modifikovaných organizmov na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí.

 

2. Zmluvná strana dovozu zabezpečí, aby pre rozhodnutia prijímané podľa článku 10 boli vykonané hodnotenia rizík. Môže požadovať, aby hodnotenia rizík vykonal predkladateľ oznámenia.

 

3. Ak to bude zmluvná strana dovozu požadovať, náklady za hodnotenia rizík bude niesť predkladateľ.

 

 

ČLÁNOK 16

RIADENIE RIZIKA

 

1. Zmluvné strany, berúc do úvahy článok 8 (g) Dohovoru, vytvoria a budú uplatňovať vhodné mechanizmy, opatrenia a stratégie na reguláciu, riadenie alebo kontrolu rizík identifikovaných podľa ustanovení tohto Protokolu o posudzovaní rizík súvisiacich s využívaním živých modifikovaných organizmov, narábaním nimi a prepravou cez hranice štátov.

 

2. Opatrenia vychádzajúce z hodnotenia rizika budú uložené len v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie negatívnym vplyvom živých modifikovaných organizmov na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity na území zmluvnej strany dovozu, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí.

 

3. Každá zmluvná strana prijme vhodné opatrenia na zamedzenie nezámernej prepravy živých modifikovaných organizmov cez hranice štátov, vrátane takých opatrení ako je požadovanie vykonania hodnotenia rizika pred prvým uvoľnením živého modifikovaného organizmu.

 

4. Bez toho aby bol dotknutý vyššie uvedený odstavec 2, každá zmluvná strana sa bude usilovať zabezpečiť, aby každý živý modifikovaný organizmus, dovezený alebo doma vyvinutý, ešte pred jeho vypustením na určené využívanie, sa podrobil vhodnej lehote pozorovania, ktorá bude úmerná jeho životnému cyklu alebo generačnému času.

 

5. Zmluvné strany budú spolupracovať pri:

 

(a) identifikácii živých modifikovaných organizmov alebo špecifických znakov, ktoré môžu mať nepriaznivé vplyvy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre ľudské zdravie; a

 

(b) prijímaní vhodných opatrení ohľadom zaobchádzania s takými živými modifikovanými organizmami alebo špecifickými znakmi.

 

 

ČLÁNOK 17

NEZÁMERNÉ CEZHRANIČNÉ PREPRAVY A NÚDZOVÉ OPATRENIA

 

1. Každá zmluvná strana prijme vhodné opatrenia na vyrozumenie dotknutého alebo potenciálne dotknutého štátu, Clearing-house biologickej bezpečnosti a ak je to vhodné i príslušnej medzinárodnej organizácie, ak vie o udalosti v rámci svojej pôsobnosti, výsledkom ktorej je uvoľnenie, ktoré vedie alebo môže viesť k nezámernej preprave živého modifikovaného organizmu cez hranice štátov, ktorý môže mať nepriaznivé vplyvy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity v dotknutých štátoch, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí. Písomné oznámenie bude poskytnuté hneď ako sa zmluvná strana dozvie o hore uvedenej situácii.

 

2. Každá zmluvná strana, nie neskôr ako tento Protokol vstúpi do účinnosti, poskytne do Clearing-house biologickej bezpečnosti podrobnosti o kontaktných adresách pre účely obdržania vyrozumení podľa tohto článku.

 

3. Každé vyrozumenie vyplývajúce z vyššie uvedeného odstavca 1 by malo obsahovať:

 

(a) dostupné relevantné informácie o odhadovaných množstvách a relevantných vlastnostiach a/alebo znakoch živého modifikovaného organizmu;

 

(b) informácie o okolnostiach za akých prišlo k uvoľneniu a predpokladanom dátume, a o využívaní živého modifikovaného organizmu v zmluvnej strane, z ktorej pochádza;

 

(c) všetky dostupné informácie o možných negatívnych vplyvoch na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj vplyvy na zdravie ľudí, ako aj dostupné informácie o možných opatreniach na riadenie rizík;

 

(d) akékoľvek iné relevantné informácie;

 

(e) kontaktné adresy, kde možno získať ďalšie informácie.

 

4. S cieľom minimalizovať akékoľvek významné negatívne vplyvy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí, každá zmluvná strana, v ktorej pôsobnosti sa vyskytlo uvoľnenie živého modifikovaného organizmu spomínané vo vyššie uvedenom odstavci 1, sa bude okamžite radiť s dotknutými alebo potenciálne dotknutými štátmi, aby im umožnila vhodne reagovať a začať potrebné činnosti, vrátane núdzových opatrení.

 

 

ČLÁNOK 18

NARÁBANIE , PREPRAVA, BALENIE A OZNAČOVANIE

 

1. Každá zmluvná strana, berúc taktiež do úvahy riziká pre zdravie ľudí, prijme za účelom predchádzania nepriaznivým vplyvom na ochranu a trvalé využívanie biologickej diverzity potrebné opatrenia vyžadujúce, aby sa živé modifikované organizmy, ktoré sú predmetom zámernej prepravy cez hranice štátov v rámci tohto Protokolu, balili, prepravovali a aby sa s nimi narábalo za bezpečnostných podmienok, berúc taktiež do úvahy príslušné medzinárodné pravidlá a normy.

 

2. Každá zmluvná strana prijme opatrenia vyžadujúce, aby dokumentácia sprevádzajúca:

 

(a) živé modifikované organizmy, ktoré sú určené na priame využívanie ako potraviny alebo krmivo alebo sú určené na spracovanie, zreteľne označovala, že "môžu obsahovať" živé modifikované organizmy a nie sú určené na zámerné zavedenie do životného prostredia, ako aj kontaktné adresy, kde možno získať ďalšie informácie. Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu rozhodne o podrobných požiadavkách v tejto veci, vrátane uvedenia totožnosti a iných identifikačných údajov nie neskôr ako dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto Protokolu.

 

(b) živé modifikované organizmy, ktoré sú určené pre narábanie v uzavretých systémoch, zreteľne označovala ako živé modifikované organizmy; a uvádzala akékoľvek požiadavky na narábanie, uskladnenie, prepravu a využívanie, kontaktné adresy, kde možno získať ďalšie informácie, vrátane mena a adresy jednotlivca a inštitúcie, ktorej sú živé modifikované organizmy odoslané; a

 

(c) živé modifikované organizmy, ktoré sú určené pre zámerné zavedenie do životného prostredia zmluvnej strany dovozu a akékoľvek iné živé modifikované organizmy v rámci Protokolu, zreteľne označovala ako živé modifikované organizmy; uvádzala totožnosť a relevantné znaky a/alebo vlastnosti, akékoľvek požiadavky pre bezpečné narábanie, uskladnenie, prepravu a využívanie, kontaktné adresy, kde možno získať ďalšie informácie a, ak to bude vhodné, meno a adresu dovozcu a vývozcu; a aby obsahovala vyhlásenie, že preprava je v zhode s požiadavkami tohto Protokolu, vzťahujúcimi sa na vývozcu.

 

3. Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu, konzultujúc s ostatnými príslušnými medzinárodnými orgánmi, zváži potrebu a postup vytvorenia noriem týkajúcich sa spôsobov označovania, narábania, balenia a prepravy.

 

 

ČLÁNOK 19

KOMPETENTNÉ NÁRODNÉ ÚRADY A STREDISKÁ

 

1. Každá zmluvná strana určí jedno národné stredisko, ktoré bude v jej mene zodpovedné za styk so Sekretariátom. Každá zmluvná strana taktiež určí jeden alebo viac kompetentných národných úradov, ktoré budú zodpovedné za vykonávanie administratívnych funkcií požadovaných týmto Protokolom, a ktoré budú oprávnené konať v mene tejto zmluvnej strany vo veciach týchto funkcií. Zmluvná strana môže určiť jediný subjekt, ktorý bude plniť funkcie strediska aj kompetentného národného úradu.

 

2. Každá zmluvná strana najneskôr do termínu nadobudnutia účinnosti tohto Protokolu pre túto zmluvnú stranu oznámi Sekretariátu názvy a adresy strediska a kompetentného národného úradu alebo úradov. V prípade, že zmluvná strana vymenuje viac než jeden kompetentný úrad, doručí Sekretariátu písomné oznámenie s relevantnými informáciami o príslušných kompetenciách týchto úradov. Takéto informácie budú minimálne špecifikovať, ktorý kompetentný úrad sa zaoberá ktorým typom živých modifikovaných organizmov. Každá zmluvná strana bezodkladne oznámi Sekretariátu akékoľvek zmeny týkajúce sa menovania národného strediska alebo zmeny názvu a adresy alebo kompetencií svojho príslušného národného úradu alebo úradov.

 

3. Sekretariát bude bezodkladne informovať zmluvné strany o oznámeniach obdržaných podľa vyššie uvedeného odstavca 2 a sprístupní tieto informácie tiež prostredníctvom Clearing-house biologickej bezpečnosti.

 

 

ČLÁNOK 20

VÝMENA INFORMÁCIÍ

A CLEARING-HOUSE BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI

 

1. Clearing-house biologickej bezpečnosti je týmto ustanovený ako súčasť mechanizmu Clearing-house podľa článku 18, odstavec 3 Dohovoru, na účel:

 

(a) uľahčovania výmeny vedeckých, technických, environmentálnych a právnických informácií o živých modifikovaných organizmoch a skúsenostiach s nimi; a

 

(b) pomoci zmluvným stranám pri vykonávaní Protokolu, berúc do úvahy aj osobitné potreby zmluvných strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, najmä najmenej rozvinutými a malými ostrovnými rozvojovými štátmi, a krajinami v procese prechodu na trhovú ekonomiku, ako aj krajinám, ktoré sú centrami pôvodu a centrami genetickej diverzity

 

2. Clearing-house biologickej bezpečnosti bude slúžiť ako prostriedok pre sprístupnenie informácií pre účely vyššie uvedeného odstavca 1. Zmluvným stranám bude zabezpečovať prístup k informáciám týkajúcim sa implementácie Protokolu, ktoré poskytnú zmluvné strany. Bude tiež zabezpečovať, podľa možnosti, prístup ku ostatným medzinárodným mechanizmom výmeny informácií o biologickej bezpečnosti.

 

3. Každá zmluvná strana, bez dotknutia ochrany dôverných informácií, sprístupní do Clearing-house biologickej bezpečnosti akékoľvek informácie, ktoré sú požadované na sprístupnenie do Clearing-house biologickej bezpečnosti podľa tohto Protokolu, a tiež:

 

(a) akékoľvek existujúce zákony, nariadenia a smernice pre implementáciu Protokolu, ako aj informácie požadované zmluvnými stranami pre postup vydávania súhlasu na základe predbežnej informácie;

 

(b) akékoľvek dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy a dohody;

 

(c) súhrny svojich hodnotení rizika alebo environmentálnych prehľadov o živých modifikovaných organizmov vytvárané prostredníctvom regulačného procesu a vykonané v súlade s článkom 15, vrátane - ak je to vhodné - relevantných informácií o produktoch z nich, menovite o spracovaných1 materiáloch, ktoré sú pôvodom zo živých modifikovaných organizmov, obsahujúcich zistiteľné nezvyčajné kombinácie replikovateľného genetického materiálu, získaného použitím modernej biotechnológie;

 

(d) svoje záverečné rozhodnutie ohľadom dovozu alebo uvoľnenia živého modifikovaného organizmu; a

 

(e) správy predložené zmluvnou stranou podľa článku 33 vrátane správ o implementácií postupu na vydávanie súhlasu na základe predbežnej informácie.

 

3. Spôsob fungovania Clearing-house biologickej bezpečnosti, vrátane správ o jeho činnosti, bude zvážený na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu a naďalej bude posudzovaný.

 

 

ČLÁNOK 21

DÔVERNÉ INFORMÁCIE

 

1. Zmluvná strana dovozu povolí predkladateľovi oznámenia, aby určil informácie predkladané podľa postupov tohto Protokolu alebo požadované zmluvnou stranou dovozu ako súčasť postupu na vydávanie súhlasu na základe predbežnej informácie podľa Protokolu, s ktorými by sa malo narábať ako s dôvernými. Na požiadanie bude v takých prípadoch predložené zdôvodnenie.

 

2. Zmluvná strana dovozu bude konzultovať s predkladateľom oznámenia, ak tento rozhodne, že informácie určené predkladateľom oznámenia za dôverné nie sú takého charakteru, aby bolo potrebné s nimi narábať ako s dôvernými, a bude pred akýmkoľvek zverejnením informácií informovať predkladateľa oznámenia o svojom rozhodnutí pričom na požiadanie uvedie dôvody svojho rozhodnutia ako aj možnosť konzultácie a interného preverenia rozhodnutia pred jeho zverejnením.

 

3. Každá zmluvná strana bude chrániť dôverné informácie obdržané v rámci Protokolu, vrátane akýchkoľvek dôverných informácií obdržaných v kontexte postupu na vydávanie súhlasu na základe predbežnej informácie podľa Protokolu. Každá zmluvná strana zabezpečí, že bude mať spôsob na ochranu takých informácií a bude chrániť dôvernosť takých informácií spôsobom, ktorý nebude menej výhodný, než sa uplatňuje na dôverné informácie v súvislosti so živými modifikovanými organizmami produkovanými vnútroštátne.

 

4. Zmluvná strana dovozu nebude využívať také informácie pre komerčné účely, okrem prípadov keď na to predkladateľ oznámenia dá písomný súhlas.

 

5. Ak predkladateľ oznámenie stiahne alebo stiahol, zmluvná strana dovozu bude rešpektovať dôvernosť komerčných a priemyselných informácií, vrátane informácií o výskume a vývoji ako aj informácií, na ktoré nebol zmluvnou stranou a predkladateľom označené ako dôverné.

 

5. Bez dotknutia vyššie uvedeného odstavca 5 nebudú nasledujúce informácie považované za dôverné:

 

(a) Názov a adresa predkladateľa oznámenia;

 

(b) Všeobecný popis živého modifikovaného organizmu;

 

(c) Súhrn hodnotenia rizika vplyvov na ochranu na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc do úvahy aj zdravie ľudí; a

 

(d) Akékoľvek havarijné plány a metódy.

 

 

ČLÁNOK 22

BUDOVANIE KAPACÍT

 

1. Zmluvné strany budú spolupracovať pri vytváraní a/alebo posilňovaní ľudských zdrojov a inštitucionálnych kapacít v oblasti biologickej bezpečnosti, vrátane biotechnológie v rozsahu aký požaduje biologická bezpečnosť s úmyslom účinnej implementácie tohto Protokolu, v zmluvných stranách, ktoré sú rozvojovými krajinami, a medzi nimi predovšetkým najmenej rozvinutými a malými ostrovnými rozvojovými štátmi, a v zmluvných stranách, ktoré sú krajinami v procese prechodu na trhovú ekonomiku, vrátane prostredníctvom existujúcich globálnych, regionálnych, subregionálnych a národných inštitúcií a organizácií a ak to bude vhodné prostredníctvom vytvárania podmienok pre zapojenie súkromného sektora.

 

2. Pre účely implementácie vyššie uvedeného odstavca 1, vo vzťahu k spolupráci, bude v súlade s relevantnými ustanoveniami Dohovoru potreba finančných zdrojov a prenosu technológií a know-how pre zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, a medzi nimi predovšetkým najmenej rozvinutými krajinami a malými ostrovnými rozvojovými plne zohľadnená pre budovanie kapacít pre biologickú bezpečnosť. Spolupráca pri budovaní kapacít, v závislosti od odlišnej situácie, spôsobilosti a požiadaviek každej zmluvnej strany, bude zahŕňať vedecký a technický výcvik pre správny a bezpečný manažment biotechnológie a pre využitie hodnotenia rizika a riadenia rizika pre biologickú bezpečnosť a zlepšenie technologických a inštitucionálnych kapacít pre biologickú bezpečnosť. Potreby zmluvných strán, ktoré sú krajinami v procese prechodu na trhovú ekonomiku, pre budovanie kapacít pre biologickú bezpečnosť budú tiež plne brané do úvahy.

 

 

ČLÁNOK 23

VEREJNÉ POVEDOMIE A ÚČASŤ VEREJNOSTI

 

1. Zmluvné strany budú:

 

(a) zvyšovať a pomáhať verejnému povedomiu, výchovu a účasť verejnosti týkajúcu sa bezpečného prenosu, narábania a používania živých modifikovaných s ohľadom na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, berúc tiež do úvahy riziká pre zdravie ľudí. V súvislosti s uvedeným budú zmluvné strany spolupracovať, ak to bude vhodné, s inými štátmi a medzinárodnými orgánmi;

 

(b) usilovať sa zabezpečiť, aby uvedomenie a výchova verejnosti zahrňovali prístup k informáciám o živých modifikovaných organizmoch, identifikovaných v súlade s týmto Protokolom, ktoré môžu byť dovážané;

 

2. Zmluvné strany budú v súlade s ich príslušnými zákonmi a nariadeniami zapájať verejnosť do rozhodovacieho procesu v súvislosti so živými modifikovanými organizmami a sprístupnia výsledky takýchto rozhodnutí verejnosti, pričom budú zohľadňovať dôverné informácie v súlade s článkom 21.

 

3. Každá zmluvná strana sa bude usilovať informovať verejnosť o možnostiach prístupu verejnosti ku Clearing-house biologickej bezpečnosti.

 

ČLÁNOK 24

NEZMLUVNÉ STRANY

 

1. Cezhraničná preprava živých modifikovaných organizmov medzi zmluvnými a nezmluvnými stranami bude v súlade s cieľom tohto Protokolu. Zmluvné strany môžu uzatvárať dvojstranné, regionálne alebo mnohostranné zmluvy a dohody s nezmluvnými stranami, týkajúce sa týchto cezhraničných prepráv.

 

2. Zmluvné strany budú vyzývať nezmluvné strany dodržiavať tento Protokol a budú poskytovať do Clearing-house biologickej bezpečnosti primerané informácie o živých modifikovaných organizmoch uvoľnených, dovezených alebo vyvezených z oblastí, ktoré podliehajú ich národnej legislatíve.

 

 

ČLÁNOK 25

NEZÁKONNÉ CEZHRANIČNÉ PREPRAVY

 

1. Každá zmluvná strana prijme vhodné domáce opatrenia zamerané na predchádzanie a ak to bude vhodné pokutovanie nezákonnej cezhraničnej prepravy živých modifikovaných organizmov, uskutočnenej v rozpore s domácimi opatreniami pre implementáciu tohto Protokolu. Takáto preprava sa bude považovať za nezákonnú cezhraničnú prepravu.

 

2. Dotknutá zmluvná strana môže v prípade nezákonnej cezhraničnej prepravy žiadať, ak je to vhodné, stranu pôvodu o likvidáciu živého modifikovaného organizmu repatriáciou alebo deštrukciou na jej vlastné náklady.

 

3. Každá zmluvná strana sprístupní pre Clearing-house biologickej bezpečnosti informácie o prípadoch nezákonnej cezhraničnej prepravy, ktoré sa jej týkajú.

 

 

ČLÁNOK 26

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ HĽADISKO

 

1. Zmluvné strany pri rozhodnutiach o dovoze podľa tohto Protokolu alebo podľa svojich domácich opatrení na implementáciu Protokolu môžu v súlade s ich medzinárodnými záväzkami brať do úvahy sociálno-ekonomické hľadiská vyplývajúce z dopadu živých modifikovaných organizmov na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, najmä s ohľadom na hodnotu biologickej diverzity pre pôvodné a miestne komunity.

 

2. Zmluvné strany sú vyzývané ku spolupráci na výskume a výmene informácií o akýchkoľvek sociálno-ekonomických dopadoch živých modifikovaných organizmov, najmä o dopadoch na pôvodné a miestne komunity.

 

 

ČLÁNOK 27

ZODPOVEDNOSŤ A KOMPENZÁCIA

 

Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu na svojom prvom zasadnutí schváli proces na vytvorenie primeraných medzinárodných pravidiel a postupov v oblasti zodpovednosti a kompenzácie za škodu, ktorá je výsledkom cezhraničnej prepravy živých modifikovaných organizmov analyzujúc a príslušne zohľadňujúc prebiehajúci proces o týchto záležitostiach v medzinárodnom práve a bude sa usilovať ukončiť tento proces do štyroch rokov.

 

 

ČLÁNOK 28

FINANČNÝ MECHANIZMUS A ZDROJE

 

1. Zmluvné strany pri zvažovaní finančných zdrojov pre implementáciu Protokolu budú brať do úvahy ustanovenia článku 20 Dohovoru.

 

2. Finančný mechanizmus, ustanovený v článku 21 Dohovoru, bude slúžiť ako finančný mechanizmus pre tento Protokolu prostredníctvom inštitucionálnej štruktúry poverenej jeho prevádzkou.

 

3. S ohľadom na budovanie kapacít podľa článku 22 tohto Protokolu, Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu pri poskytovaní usmernenia ohľadom finančného mechanizmu, spomínaného vo vyššie uvedenom odstavci 2, pre posúdenie Konferenciou zmluvných strán, bude brať do úvahy potrebu finančných zdrojov zmluvných strán ktoré sú rozvojovými krajinami, medzi nimi predovšetkým najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov.

 

4. V kontexte vyššie uvedeného odstavca 1, zmluvné strany budú brať do úvahy potreby zmluvných strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, medzi nimi predovšetkým najmenej rozvinutými krajinami a malými ostrovnými štátmi, ako aj zmluvných strán, ktoré sú krajinami v procese prechodu na trhovú ekonomiku, v ich úsilí identifikovať a vykonávať ich požiadavky na budovanie kapacít pre účely implementácie tohto Protokolu.

 

5. Usmernenie pre finančný mechanizmus Dohovoru v relevantných rozhodnutiach Konferencie zmluvných strán, vrátane rozhodnutí, ktoré boli dohodnuté pred prijatím tohto Protokolu, sa bude uplatňovať mutatis mutandis na ustanovenia tohto článku.

 

6. Zmluvné strany, ktoré sú rozvinutými krajinami môžu poskytovať a zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami a zmluvné strany, ktoré sú krajinami v procese prechodu na trhovú ekonomiku môžu využívať aj finančné a technologické zdroje pre implementáciu ustanovení tohto Protokolu prostredníctvom dvojstranných, regionálnych a mnohostranných tokov.

 

 

ČLÁNOK 29

KONFERENCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

SLÚŽIACA NA STRETNUTIE ZMLUVNÝCH STRÁN TOHTO PROTOKOLU

 

1. Konferencia zmluvných strán bude slúžiť na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu.

 

2. Zmluvné strany Dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto Protokolu, sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia na rokovaniach akéhokoľvek zasadnutia Konferencie zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu. Keď bude Konferencia zmluvných strán slúžiť na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu, rozhodnutia v rámci tohto Protokolu budú prijímané len zmluvnými stranami tohto Protokolu.

 

3. Keď bude Konferencia zmluvných strán slúžiť na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu, každý člen výboru Konferencie zmluvných strán zastupujúci zmluvnú stranu Dohovoru, ktorá zároveň nie je zmluvnou stranou tohto Protokolu, bude nahradený členom zvoleným zmluvnými stranami tohto Protokolu spomedzi zástupcov zmluvných strán tohto Protokolu.

 

4. Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu bude pravidelne posudzovať implementáciu tohto Protokolu a v rámci svojho mandátu prijme rozhodnutia potrebné na podporu jeho efektívnej implementácie. Bude plniť funkcie pridelené jej týmto Protokolom a bude:

 

(a) vydávať odporúčania ku všetkým otázkam potrebným pre implementáciu tohto Protokolu;

 

(b) vytvárať pomocné orgány nevyhnutné pre implementáciu tohto Protokolu;

 

(c) hľadať a využívať, ak to bude vhodné, služby a informácie poskytované kompetentnými medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi a mimovládnymi orgánmi, ako aj spoluprácu s nimi;

 

(d) stanovovať formu a intervaly pre odosielanie informácií, ktoré budú predkladané v súlade s článkom 33 tohto Protokolu a posudzovať tieto informácie, rovnako ako správy predkladané ktorýmkoľvek pomocným orgánom;

 

(e) zvažovať a prijímať podľa požiadaviek dodatky k tomuto Protokolu a jeho prílohám ako aj akékoľvek iné dodatočné prílohy k tomuto Protokolu, ktoré sú považované za nevyhnutné pre implementáciu tohto Protokolu; a

 

(f) vykonávať ďalšie funkcie, ktoré môžu byť požadované pre implementáciu tohto Protokolu.

 

5. Rokovací poriadok Konferencie zmluvných strán a finančné pravidlá Dohovoru budú uplatňované mutatis mutandis v rámci tohto Protokolu s výnimkou, ak Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu nerozhodne inak.

 

6. Prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru slúžiace na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu bude zvolané Sekretariátom spoločne s prvým zasadnutím Konferencie zmluvných strán, ktoré je plánované po termíne nadobudnutia účinnosti tohto Protokolu. Nasledujúce riadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán slúžiace na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu sa budú konať spoločne s riadnymi zasadnutiami Konferencie zmluvných strán, ak Konferencia zmluvných strán plniaca funkciu stretnutia zmluvných strán tohto Protokolu nerozhodne inak.

 

7. Mimoriadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán slúžiace na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu sa budú konať v takých termínoch, ktoré bude Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu považovať za potrebné alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, za predpokladu, že v lehote šiestich mesiacov od termínu, keď Sekretariát oboznámi zmluvné strany so žiadosťou, žiadosť podporí najmenej jedna tretina zmluvných strán.

 

8. Organizácia spojených národov, jej špecializované organizácie a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu ako aj ktorýkoľvek členský štát týchto organizácií alebo ich pozorovatelia, ktorí nie sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa na zasadnutiach Konferencie zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu môžu zúčastňovať ako pozorovatelia. Ktorýkoľvek orgán alebo organizácia, na národnej alebo medzinárodnej, vládnej alebo mimovládnej úrovni, ktorý je oprávnený vo veciach týkajúcich sa tohto Protokolu, a ktorý informoval Sekretariát o svojom záujme zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu ako pozorovateľ, sa môže zúčastniť, ak najmenej jedna tretina zmluvných strán nevznesie námietku. Ak nie je v tomto článku uvedené inak, prítomnosť a účasť pozorovateľov sa bude riadiť rokovacím poriadkom, ako je uvedené vo vyššie uvedenom odstavci 5.

 


ČLÁNOK 30

PODPORNÉ ORGÁNY

 

1. Ktorýkoľvek pomocný orgán ustanovený Dohovorom alebo v rámci Dohovoru môže na základe rozhodnutia Konferencie zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu plniť úlohy tohto Protokolu. V takom prípade zasadnutie zmluvných strán špecifikuje, ktoré funkcie bude tento orgán vykonávať.

 

2. Zmluvné strany Dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto Protokolu, sa môžu zúčastňovať na rokovaniach ktoréhokoľvek zasadnutia pomocných orgánov Protokolu ako pozorovatelia. Keď podporný orgán Dohovoru slúži ako pomocný orgán tohto Protokolu, rozhodnutia v rámci tohto Protokolu budú prijímané len zmluvnými stranami tohto Protokolu.

 

3. Keď pomocný orgán Dohovoru vykonáva svoje funkcie vo veciach týkajúcich sa tohto Protokolu, ktorýkoľvek člen Byra tohto pomocného orgánu zastupujúci zmluvnú stranu Dohovoru, ktorá zároveň nie je zmluvnou stranou Protokolu, bude nahradený členom zvoleným zmluvnými stranami tohto Protokolu spomedzi zástupcov zmluvných strán tohto Protokolu.

 


ČLÁNOK 31

SEKRETARIÁT

1. Sekretariát ustanovený podľa článku 24 Dohovoru bude slúžiť ako sekretariát tohto Protokolu.

 

2. Článok 24, odstavec 1 Dohovoru o funkciách Sekretariátu sa bude vzťahovať mutatis mutandis na tento Protokol.

 

3. Zvláštnu časť nákladov na činnosť Sekretariátu Protokolu, budú niesť zmluvné strany tohto Protokolu. Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu rozhodne na svojom prvom stretnutí o potrebných finančných úpravách pre tento účel.

 

 

ČLÁNOK 32

VZŤAH K DOHOVORU

 

Ustanovenia Dohovoru vzťahujúce sa k jeho protokolom sa budú uplatňovať pre tento Protokol, ak nie je uvedené v tomto Protokole inak.

 

 

ČLÁNOK 33

MONITORING A PREDKLADANIE SPRÁV

 

Každá zmluvná strana bude monitorovať implementáciu svojich záväzkov vyplývajúcich z tohto Protokolu a bude v intervaloch, ktoré stanoví Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu, predkladať Konferencii zmluvných strán slúžiacej na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu správy o opatreniach, ktoré prijala na implementáciu tohto Protokolu.

 

 

ČLÁNOK 34

SÚLAD

 

Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu na svojom prvom zasadnutí posúdi a schváli postupy spolupráce a inštitucionálne mechanizmy na podporu súladu s ustanoveniami tohto Protokolu a určenie prípadov nesúladu. Tieto postupy a mechanizmy budú obsahovať ustanovenia pre poskytnutie rady alebo pomoci tam, kde je to vhodné. Budú samostatné a nedotknú sa postupov a mechanizmov urovnania sporu ustanovených podľa článku 27 Dohovoru.

 


ČLÁNOK 35

HODNOTENIE A KONTROLA

 

Konferencia zmluvných strán slúžiaca na stretnutie zmluvných strán tohto Protokolu, vykoná po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto Protokolu a potom najmenej každých ďalších päť rokov vyhodnotenie jeho účinnosti, vrátane hodnotenia jeho postupov a príloh.

 

 

ČLÁNOK 36

PODPIS

 

Tento Protokol bude otvorený na podpis štátom alebo organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie od 15. do 26. mája 2000 v Úrade Organizácie Spojených národov v Nairobi a od 5. júna 2000 do 4. júna 2001 v ústredí Organizácie Spojených národov v New Yorku.

 


ČLÁNOK 37

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

 

1. Tento Protokol nadobudne platnosť na deväťdesiaty deň po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení, alebo o pristúpení ku Protokolu štátmi alebo organizáciami regionálnej hospodárskej integrácie.

 

2. Tento Protokol nadobudne platnosť pre štát alebo organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá tento Protokol ratifikuje, prijíma alebo schvaľuje, alebo k nemu pristupuje po nadobudnutí platnosti Protokolu podľa vyššie uvedeného odstavca 1, na deväťdesiaty deň odo dňa, kedy tento štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie uložila listinu o ratifikácii, prijatí alebo schválení alebo listinu o pristúpení ku Protokolu alebo v deň nadobudnutia účinnosti Dohovoru pre tento štát alebo organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, podľa toho, čo sa uskutoční neskôr.

 

3. Na účely vyššie uvedených odstavcov 1 a 2 sa nebude žiadna listina, ktorú uložila organizácia regionálnej hospodárskej integrácie k listinám uloženým členskými štátmi tejto organizácie, pokladať za ďalšiu pridanú.

 

 

ČLÁNOK 38

VÝHRADY

 

Voči tomuto Protokolu nemožno vzniesť žiadne výhrady.

 

 

ČLÁNOK 39

ODSTÚPENIE

 

1. Kedykoľvek po dvoch rokoch odo dňa, kedy tento Protokol nadobudol platnosť pre zmluvnú stranu, môže táto zmluvná strana podať depozitárovi písomné oznámenie o odstúpení od Protokolu.

 

2. Každé takéto odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy depozitár obdržal písomné oznámenie alebo v takom neskoršom termíne, ktorý môže byť uvedený v oznámení o odstúpení.

 

 

ČLÁNOK 40

AUTENTICKÉ TEXTY

 

Pôvodné vyhotovenie tohto Protokolu, ktorého arabský, čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

 

Na dôkaz toho sme my, dolupodpísaní, k tomuto aktu riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

 

Dané v Montreali, dňa dvadsiateho deviateho januára dvetisíc.

 

Príloha I

INFORMÁCIE POŽADOVANÉ V OZNÁMENIACH

PODĽA ČLÁNKOV 8, 10 A 13

 

(a) Meno a podrobnosti o kontaktných adresách vývozcu.

 

(b) Meno a podrobnosti o kontaktných adresách dovozcu.

 

(c) Názov a identita živého modifikovaného organizmu, ako aj domáca klasifikácia stupňa biologickej bezpečnosti živého modifikovaného organizmu v štáte vývozu, ak táto existuje.

 

(d) Plánovaný dátum alebo dátumy cezhraničnej prepravy, pokiaľ sú známe.

 

(e) Taxonomické zaradenie, národný názov, miesto zberu alebo nadobudnutia a charakteristiky organizmu príjemcu alebo rodičovských organizmov súvisiace s biologickou bezpečnosťou.

 

(f) Centrá pôvodu a centrá genetickej diverzity organizmu príjemcu a/alebo rodičovských organizmov ak sú známe a popis biotopu, kde organizmus môže prežívať, alebo sa reprodukovať.

 

(g) Taxonomické zaradenie, bežný názov, miesto zberu alebo nadobudnutia a charakteristiky organizmu darcu alebo darcov súvisiace s biologickou bezpečnosťou.

 

(h) Popis nukleovej kyseliny alebo prevedenej modifikácie, použitej techniky a výsledných vlastností živého modifikovaného organizmu.

 

(i) Plánované využitie živého modifikovaného organizmu alebo produktov z neho, menovite spracovaných1 materiálov, ktoré sú pôvodom zo živých modifikovaných organizmov, obsahujúcich zistiteľné nezvyčajné kombinácie replikovateľného genetického materiálu, získaného použitím modernej biotechnológie;

 

(j) Množstvo alebo objem živých modifikovaných organizmov, ktorý má byť prepravený.

 

(k) Predchádzajúca a súčasná správa o posudzovaní rizík v súlade s prílohou III.

 

(l) Navrhované metódy na bezpečné používanie, uskladňovanie, prepravu a používanie, vrátane balenia, označovania, dokumentácie, likvidácie a havarijné plány, ak to bude vhodné.

 

(m) Legislatívou v štáte vývozu upravené zaradenie živého modifikovaného organizmu (napríklad či je v štáte vývozu zakázaný, či podlieha iným obmedzeniam alebo či bol povolený na uvoľnenie do životného prostredia) a dôvod alebo dôvody pre zákaz, ak bol živý modifikovaný organizmus v štáte vývozu zakázaný.

 

(n) Výsledok a účel každého oznámenia, ktoré vývozca poskytol iným štátom v súvislosti so živým modifikovaným organizmom, ktorý má byť prepravovaný.

 

(o) Vyhlásenie, že vyššie uvedené informácie sú skutočne správne.

 

 

Príloha II

INFORMÁCIE POŽADOVANÉ O ŽIVÝCH MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOCH URČENÝCH PRE PRIAME VYUŽITIE AKO POTRAVINY ALEBO KRMIVO ALEBO NA SPRACOVANIE PODĽA ČLÁNKU 11

 

(a) Meno a podrobnosti o kontaktných adresách žiadateľa o rozhodnutie na domáce použitie.

 

(b) Meno a podrobnosti o kontaktných adresách úradu zodpovedného za rozhodnutie.

 

(c) Názov a identifikácia živého modifikovaného organizmu.

 

(d) Popis génovej modifikácie, použitej techniky a výsledných charakteristík živého modifikovaného organizmu.

 

(e) Každé osobitné (nezvyčajné) zistenie o živom modifikovanom organizme.

 

(f) Taxonomické zaradenie, národný názov, miesto zberu alebo nadobudnutia a vlastnosti organizmu príjemcu alebo rodičovských organizmov súvisiace s biologickou bezpečnosťou.

 

(g) Centrá pôvodu a centrá genetickej diverzity organizmu príjemcu a/alebo rodičovského organizmu, ak sú známe, a popis biotopu, kde organizmus môže pretrvávať alebo sa reprodukovať.

 

(h) Taxonomické zaradenie, národný názov, miesto zberu alebo nadobudnutia a charakteristiky darcu alebo darcov, súvisiace s biologickou bezpečnosťou.

 

(i) Povolené používanie živého modifikovaného organizmu.

 

(j) Správa o hodnotení rizika podľa prílohy III.

 

(k) Navrhované metódy na bezpečné používanie, uskladňovanie, prepravu a používanie, vrátane balenia, označovania, dokumentácie, likvidácie a havarijných plánov, ak to bude vhodné.

 

Príloha III

HODNOTENIE RIZIKA PODĽA ČLÁNKU 15

 

Cieľ

 

1. Cieľom hodnotenia rizika podľa tohto Protokolu je identifikovať a hodnotiť potenciálne nepriaznivé vplyvy živých modifikovaných organizmov na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity v preňho potenciálne vhodnom životnom prostredí, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí.

 

 

Použitie hodnotenia rizika

 

2. Hodnotenie rizika je, inter alia, využívané kompetentnými úradmi pri vydávaní predbežných rozhodnutí v súvislosti so živými modifikovanými organizmami.

 

 

Základné princípy

 

3. Hodnotenie rizika sa má vykonávať vedecky správnym a transparentným spôsobom a môže brať do úvahy odborné rady a smernice vypracované príslušnými medzinárodnými organizáciami.

 

4. Nedostatok vedeckého poznania alebo vedecký konsenzus sa nebudú nutne pokladať za označujúce určitý stupeň rizika, neprítomnosť rizika, alebo prípustné riziko.

 

5. Riziká súvisiace so živými modifikovanými organizmami alebo produktmi z nich, najmä polotovary, ktoré sú vyrobené zo živých modifikovaných organizmov, obsahujúce zistiteľné nezvyčajné kombinácie replikovateľného genetického materiálu, získaného použitím modernej biotechnológie, by mali byť posudzované v kontexte rizík, ktoré predstavujú pre nemodifikované organizmy príjemcov alebo rodičovských organizmov v preňho potenciálne vhodnom životnom prostredí.

 

6. Hodnotenie rizika sa bude vykonávať pre každý prípad jednotlivo. Požadovaná informácia sa môže od prípadu k prípadu líšiť charakterom a stupňom podrobnosti, v závislosti od uvažovaného živého modifikovaného organizmu, jeho zamýšľaného využitia a v preňho potenciálne vhodnom životnom prostredí.

Metodika

 

7. Proces hodnotenia rizika môže viesť na jednej strane ku potrebe ďalších informácií o jednotlivých subjektoch, ktoré môžu byť identifikované a požadované počas procesu hodnotenia, zatiaľ čo na druhej strane informácie o iných subjektoch nemusia byť v niektorých prípadoch dôležité.

 

8. Hodnotenie rizika znamená na splnenie svojho cieľa, podľa vhodnosti, nasledujúce kroky:

 

(a) identifikáciu akýchkoľvek nezvyčajných genotypových alebo fenotypových charakteristík súvisiacich so živým modifikovaným organizmom, ktoré môžu mať nepriaznivé vplyvy na biologickú diverzitu v preňho potenciálne vhodnom životnom prostredí, berúc do úvahy aj riziká pre zdravie ľudí;

 

(b) vykonanie hodnotenia pravdepodobnosti týchto nepriaznivých vplyvov, berúc do úvahy úroveň a druh vystavenia potenciálne prijímajúceho životného prostredia živému modifikovaného organizmu;

 

(c) vykonanie hodnotenia dôsledkov nepriaznivého vplyvu, ak by sa vyskytli;

 

(d) vykonanie odhadu celkového rizika, ktoré predstavuje živý modifikovaný organizmus, na základe hodnotenia pravdepodobnosti a dôsledkov identifikovaných nepriaznivých vplyvov;

 

(e) odporúčanie, či riziká sú, alebo nie sú prípustné alebo ovládateľné, vrátane, ak je to potrebné, určenia stratégií na riadenie týchto rizík; a

 

(f) ak existuje pochybnosť v súvislosti s úrovňou rizika, môže byť vyriešená vyžiadaním dodatočných informácií k špecifickým otázkam alebo implementáciou vhodných stratégií riadenia rizika a/alebo monitorovaním živého modifikovaného organizmu v preňho potenciálne vhodnom životnom prostredí.

 

 

Posudzované skutočnosti:

 

9. Hodnotenie rizika v súvislosti s prípadom, berie do úvahy príslušné technické a vedecké podrobnosti týkajúce sa vlastností nasledujúcich subjektov:

 

(a) Organizmus príjemcu alebo rodičovský organizmus. Biologické vlastnosti organizmu príjemcu alebo rodičovského organizmu, vrátane informácií o taxonomickom zaradení, národnom názve, pôvode, centrách pôvodu a centrách genetickej diverzity ak sú známe, a popis biotopu kde organizmus môže pretrvávať alebo sa reprodukovať;

 

(b) Organizmus alebo organizmy darcov. Taxonomické zaradenie a národný názov, zdroj a relevantné biologické charakteristiky organizmu darcu;

 

(c) Vektor. Charakteristiky vektora vrátane jeho identity, ak ich má, a zdroj alebo pôvod a rozsah jeho hostiteľov;

 

(d) Inzert(y) a/alebo charakteristiky modifikácie. Genetické charakteristiky vkladanej nukleovej kyseliny a jej pôsobenie, a/alebo charakteristiky uvedenej modifikácie;

 

(e) Živý modifikovaný organizmus. Identifikácia živého modifikovaného organizmu a rozdiely medzi biologickými charakteristikami živého modifikovaného organizmu a charakteristikami organizmu príjemcu alebo materského organizmu;

 

(f) Zisťovanie a identifikácia živého modifikovaného organizmu. Navrhované zisťovanie a identifikačné a ich špecifickosť, citlivosť a spoľahlivosť;

 

(g) Informácie súvisiace so zamýšľaným využitím. Informácie súvisiace so zamýšľaným využitím živého modifikovaného organizmu, vrátane nového alebo zmeneného použitia v porovnaní s využitím organizmu príjemcu alebo materského organizmu;

 

(h) Potenciálne vhodné životné prostredie. Informácie o lokalizácii, geografické, klimatické a ekologické charakteristiky, vrátane relevantných informácií o biologickej diverzite a centrách pôvodu potenciálne vhodného životného prostredia.

 

2007-02-04 20:33:08